News image

Съветът на Европа приема резолюция за защита на религиозната свобода на работното място

На 5 февруари Парламентарната асамблея на Съвета на Европа прие резолюция относно защитата на свободата на религията и убежденията на работното място.

Резолюцията призовава държавите-членки да „предприемат всички необходими мерки за борба с дискриминацията въз основа на религия или убеждения във всички области на гражданския, икономическия, политическия и културния живот“.

Резолюцията също така  призовава „да се насърчават работата на националните институции за правата на човека в борбата срещу дискриминацията, включително непряката дискриминация въз основа на религия или убеждения, и да ги насърчават да развиват обучителни дейности както за държавни, така и за частни работодатели“.

„ОСИГУРЯВАНЕТО НА СРЕДА БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЛИГИОЗНИ УБЕЖДЕНИЯ Е КРИТИЧНО“

Асамблеята предупреди, че въпреки че „присъствието на членове на различни религиозни или нерелигиозни групи може да доведе до предизвикателства на работното място, прилагането на неутрални правила, като тези относно облеклото, хранителните правила, официалните празници или трудовите разпоредби, може да доведе до косвена дискриминация на определени религиозни групи“.

„Като се има предвид фактът, че много хора прекарват значителен дял от ежедневието си на работа, осигуряването на недискриминация на служителите въз основа на тяхната религия или убеждения е от решаващо значение“, добавя резолюцията.

Според Асамблеята държавите-членки следва да „приемат ефективно антидискриминационно законодателство, което обхваща забраната на дискриминация въз основа на религия или убеждения, и да установят подходящи механизми за мониторинг и оценка“.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ”

„Свободата да се практикува религия или убеждение се прилага и на работното място. [...] Религията е съществен аспект от идентичността, а религиозната идентичност обхваща както религиозните практика, така и религиозните вярвания ”, се подчертава в резолюцията.

Ето защо „държавите-членки имат задължение да гарантират недискриминация на работното място. Свободата на служителите да упражняват своята религия или убеждения може да бъде ограничена само ако ограниченията са в съответствие със закона и стандартите за правата на човека “, се заключава в резолюцията.