News image

Комитетът на ООН по правата на човека подкрепя опасенията на Световния евангелски алианс относно религиозната свобода в Турция

В Списъка на въпросите, които ще бъдат повдигнати пред турското правителство, приет наскоро от Комитета на ООН по правата на човека на неговата 132 -ра сесия, експертите на Комитета отразяват някои от притесненията на Световния Евангелски Алианс (WEA) относно положението на евангелските християни в Турция.

Докладът на WEA беше представен заедно с Турската асоциация на протестантските църкви и загрижеността за Близкия изток през март 2021 г., на вниманието на експертите, преди те да инспектират Турция дали спазва задълженията си по Международния пакт за граждански и политически права.

„Ние виждаме вниманието, което нашия доклад спечели в Комитета, като доста положителен резултат, но, разбира се, очакваме с нетърпение отговора на турското правителство по въпросите, повдигнати в списъка на Комитета“, подчертаха от евангелската организация.

Комитетът на ООН по правата на човека обърна внимание на оплакванията от страна на WEA относно забраните за пътуване и депортирането на нетурски протестантски религиозни водачи.

Това не е първият път,в който Световната Евангелска Организация говори по този въпрос на заседание на Съвета на ООН по правата на човека. През 2020 г. този въпрос също бе засегнат.

В доклада за 2021 г. евангелската организация осъжда факта, че „от 2019 г. има системна кампания за етикетиране на чуждестранните протестанти като заплаха за националната сигурност. Жертвите на това преследване научават или чрез процеса на подновяване на пребиваването си, или при напускане на страната - казва им се, че завинаги им е отказано повторно влизане в Турция и то без обяснения защо”.

„Ограниченията са издадени от Генерална дирекция за управление на миграцията въз основа на файлове, предоставени от турското разузнаване (MIT). Засегнатите лица и техните законни представители не са получили достъп до досиетата на MIT в нарушение на законосъобразния процес. Никой от християните, на които е отказано разрешително за престой и са били експулсирани, не е осъждан за извършване на някакво конкретно престъпление “, се казва още в доклада.

WEA обяснява също, че „повечето получатели на имиграционни ограничения са присъствали на напълно легални християнски конференции. Предполага се, че чуждестранните посетители автоматично са включени в черен списък”.

„Много от тях са започнали обжалване, но Административните съдилища, както и Конституционният съд, разглеждащ жалби от Административните съдилища, не желаят да отменят заповедите“.

Като взе предвид всичко това, Комитетът на ООН по правата на човека поиска от турското правителство да „изясни кои религии са официално признати в страната съгласно Лозанския мирен договор от 1923 г .; и да реагира на доклади за забрани за пътуване и депортиране на нетурски протестантски религиозни водачи ”.

Комитетът също така повдигна общата дългогодишна загриженост на WEA по отношение на резерва към член 27 от Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП).

В доклада на WEA се посочва, че „Турция е ратифицирала МПГПП, включително член 27, който казва, че в онези държавни области, в които съществуват етнически, религиозни или езикови малцинства, лицата, принадлежащи към такива малцинства, няма да бъдат лишени от правата си в общността, а заедно с останалите членове от своята група имат право да се наслаждават на собствената си култура, да изповядват и практикуват собствената си религия, и да използват собствения си език”.

От WEA обаче са загрижени, тъй като „Турция направи резерва към член 27, като заяви, че тя си запазва правото да тълкува и прилага разпоредбите на член 27 от МПГПП в съответствие със съответните разпоредби и правила на Конституцията на Република Турция и Лозанският договор от 24 юли 1923 г. и неговите приложения “.

Според WEA „резервата относно член 27 води до това, че малцинствените общности, непосочени конкретно в Договора от Лозана от 1923 г., са маргинализирани и подчинени на капризите на националните и местните власти. Това с пълна сила се отнася за протестантската общност в Турция ”.

Ето защо експертите на ООН призоваха турското правителство да „предостави информация за напредъка в оттеглянето на резервата към член 27 от МПГПП“, за да „гарантира, че всички лица, принадлежащи към малцинство, са ефективно защитени срещу всяка форма на дискриминация и могат напълно да се възползват от правата си по МПГПП ”.